Публично финансиранеФирма ДНД - ТРАВЕЛ ЕООД, гр. Пловдив, получи финансова подкрепа от различни европейски и национални програми за подпомагане на бизнеси, които са затруднени вследствие на пандемията от Ковид-19. Информационните плакати за одобрените и получени суми по тези програми са показани тук.

 
Резултат от изпълнението на проект АДПБФП:BG16RFOP002-2.092-0409-C01.
- Проектът осигури оперативен капитал за нашия бизнес и ни даде възможност да възстановим част от щетите, които пандемията от COVID-19 нанесе на бизнеса ни. Радваме се, че имахме възможност да участваме.