Политика за защита на личните данни

Фирма ДНД - ТРАВЕЛ ЕООД обработва лични данни на клиентите си в следните случаи:


1. При сключването на договор за туристически пакет или за туристическа услуга в страната или чужбина.

Личните данни се обработват със следните цели:

- с цел и на основание сключването и изпълнението на договорите с клиенти – потребители по смисъла на Закона за туризма, по които ДНД - ТРАВЕЛ ЕООД  организира и предоставя туристически пакети и услуги, и сключването и изпълнението на договори, по които други туроператори предоставят туристически пакети и услуги, когато тези договори се сключват чрез ДНД - ТРАВЕЛ ЕООД като туристически агент.

Законовото основание за обработването на данните е чл. 6, пар.1, буква „б” от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД.

- с цел изпълнение на законовите задължения на ДНД - ТРАВЕЛ ЕООД за счетоводна и данъчна отчетност и деклариране на данъчни задължения съгласно българското законодателство (Закона за счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и други приложими нормативни актове).

Законовото основание за обработването на данните е чл. 6, пар.1, буква „в” от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД.

В тези случаи не се изисква изрично съгласие на клиента.

2. Личните данни, обработвани при сключването на договори за туристически пакет или за туристическа услуга се предоставят на следните лица.

- контрагенти, доставчици на туристически услуги, включени в организирано туристическо пътуване като настаняване, превоз, хранене, допълнителни туристически услуги, застраховки;

- ИТ компания, обслужваща информационните системи на администраторите;

- Национална агенция за приходите;

- Счетоводители;

ДНД - ТРАВЕЛ ЕООД има правото и може да предава събраните и обработваните лични данни на публичен орган или на доставчик на туристическа услуга в трета държава, която не е член на Европейския съюз или на международна организация, в случаите, когато това е необходимо за изпълнението на сключения договор за туристически пакет/услуга или за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между ДНД - ТРАВЕЛ ЕООД и друго физическо или юридическо лице (например, при необходимост от издаване на виза за трета държава; покупка на самолетен билет, доставяне на хотелско настаняване, превоз или друга услуга в трета държава), независимо от наличието или отсъствието на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита в съответната трета държава или международна организация, наличието на подходящи гаранции или на съгласие на субекта.
Законовото основание за предаването на личните данни в тези случаи е чл.49, пар.1, букви "б” и "в” от Регламент (ЕС) 2016/679.

При обработването с цел реклама и маркетинг чрез разпространяването на електронен информационен бюлетин до клиенти - потребители на уеб сайта на ДНД - ТРАВЕЛ ЕООД, относно туристическите пакети и услуги, предлагани от ДНД - ТРАВЕЛ ЕООД, категориите получатели са:
- ИТ компанията, обслужваща информационните системи на администратора.

3. Обработване на лични данни с цел реклама и маркетинг чрез разпространяването на електронен информационен бюлетин до клиенти/потребители на уеб сайта на ДНД - ТРАВЕЛ ЕООД относно туристическите пакети и услуги, предлагани от туроператора.

Обработването се извършва само въз основа на предварително дадено от физическото лице – абонат на информационния бюлетин, съгласие за обработването на личните му данни.

4. Срокове и условия за съхранение на личните данни.

Сроковете за съхраняване и изтриване на личните данни на потребителите (клиентите на фирмата) се определят в зависимост от целта и основанието, на които са събрани.

4.1. Личните данни, които се обработват с цел и на основание сключване и изпълнение на договорите с клиентите – потребители по смисъла на Закона за туризма, по които ДНД - ТРАВЕЛ ЕООД организира и предоставя туристически пакети и/или услуги, и сключването и изпълнението на договори, по които други туроператори предоставят туристически пакети и/или услуги, когато тези договори се сключват чрез ДНД - ТРАВЕЛ ЕООД като туристически агент, се съхраняват в срок от сключването на договора до изтичането на срока от 2 години от крайната дата на провеждането на пътуването (туристическата услуга), което е предмет на договора.

Срокът от 2 години е определен съобразно предвидения в чл.91, ал.9 от Закона за Туризма двугодишен срок за предявяване от  потребителя – пътуващ на претенции за обезщетение поради неизпълнение и/или неточно изпълнение на договора от страна на туроператора. В случай, че в рамките на двугодишния давностен срок потребител – пътуващ е предявил правни претенции по съдебен исков ред, личните данни в базата данни се съхраняват до приключването на съдебното производство с влязъл в сила съдебен акт.

4.2. Личните данни, които се обработват с цел изпълнение на законовите задължения на ДНД - ТРАВЕЛ ЕООД за счетоводна и данъчна отчетност и деклариране на данъчни задължения съгласно българското законодателство (Закона за счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и други приложими нормативни актове) се съхраняват в следните срокове:

- договорът и другите първични счетоводни документи, включително и такива за данъчен контрол съгласно Данъчния осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) се съхраняват в срок от 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което се отчита и удостоверява със съответния документ;

- личните данни в счетоводни регистри и финансови отчети, ако такива се съдържат в тях, се съхраняват - 10 години съгласно Закона за счетоводството.

- личните данни във всички останали носители – 5 години съгласно Закона за счетоводството.

4.3. Личните данни, които се обработват с цел реклама и маркетинг чрез разпространяването на електронен информационен бюлетин до клиенти/ потребители на уеб сайта на ДНД - ТРАВЕЛ ЕООД относно туристическите пакети и услуги, предлагани от туроператора се съхраняват до оттеглянето на съгласието на лицето – абонат.

Личните данни се заличават и изтриват от информационната система автоматично с оттеглянето на съгласието на клиента на фирмата.


Настоящият сайт използва "бисквитки".

Използваме „бисквитки“, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социални медии и да анализираме трафика си. Също така споделяме информация за начина, по който използвате сайта ни, с партньорските си социални медии, рекламните си партньори и партньори за анализ, които може да я комбинират с друга предоставена им от Вас информация или с такава, която са събрали от ползването от Ваша страна на услугите им.
Ако използвате нашия уебсайт, Вие се съгласявате с нашите "бисквитки"!